Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pełczynie, dz. nr 679/14 AM-3

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014 poz. 1490 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pełczynie.

Pełczyn

Działka niezabudowana nr 679/14 Am3 o pow. 0,3462 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00028642/5 wraz  z udziałem 1/3 części w działce nr 679/17 Am3 o pow. 0,0371 ha, Księga Wieczysta nr WR1L/00048246/5.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki oznaczone są symbolem AG/1 - przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej, w strefie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 „Pradolina Barycz - Głogów” oraz w strefie ochrony zabytków archeologicznych. Działka położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 339. Dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 679/17 stanowiącej drogę wewnętrzną do działek nr 679/14, 679/15 i 679/16 na której zlokalizowany będzie jeden wspólny zjazd na drogę publiczną. Wykonanie zjazdu, opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych po stronie nabywców działki nr 679/17.

Przez południowo-wschodni narożnik działki nr 679/14 przebiega sieć wodociągowa Q110 oraz sieć kanalizacji sanitarnej Q200, częściowo wzdłuż północnej granicy działki 679/14 biegnie sieć telefoniczna oraz wzdłuż granicy działki z drogą wojewódzką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna, której słup betonowy potrójny znajduje się na działce. Na działce nr 679/17 znajduje się nieczynna sieć wodociągowa nr W- 80.

Nabywca nieruchomości oświadczy w treści umowy sprzedaży, że ustanawia na rzecz Gminy Wołów nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, przewidzianą w art. 305 ¹ kodeksu cywilnego, polegającą na :

1) prawie wstępu, przechodu i przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonywania czynności związanych z naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudową, w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacją wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej;

2) prawie wykonywania wykopów i przekopów przez nieruchomość, w wyżej wymienionych celach.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.            

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza – 175.000,00 zł.

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .

Wadium – 17.500,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 19.08.2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 13.08.2021r. w pieniądzu, gotówką lub przelewem, na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Wołów wpłaconą kwotą. W tytule wpłaty wadium musi być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy oraz imię i nazwisko oferenta.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są przedłożyć dowód tożsamości. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje ustanowiony pełnomocnik, zobowiązany jest on złożyć przed przystąpieniem do przetargu dokument pełnomocnictwa. Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium. Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy. W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub przedłożenie przez oferenta zgody jego współmałżonka, wyrażonej w formie aktu notarialnego. Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, tel. 71 319 13 24.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.65, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wołów można uzyskać na stronie http://bip.wolow.pl/m,105,ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz.html załącznik „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych” .

PDFmapa Pełczyn 679 14 i udz w 679 17.pdf (461,57KB)