Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

System odbioru odpadów

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główna zmiana znowelizowanej ustawy polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi.

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Wołów zostaną objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy nie będą już samodzielnie podpisywali umów na odbiór śmieci. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejdzie na gminę. W związku z tym opłata za gospodarowanie odpadami będzie przekazywana gminie (w chwili obecnej właściciel nieruchomości wnosi opłatę na rzecz przedsiębiorstwa bezpośrednio bądź poprzez zarządcę nieruchomości). Każdy będzie mógł oddać wytworzoną ilość odpadów komunalnych w ramach opłaty wnoszonej do gminy w trybie ordynacji podatkowej. Opłata, tzw. „podatek śmieciowy”, będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Opłata będzie naliczana w oparciu o dane zamieszczone w deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości. Należy pamiętać, że w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy Wołów określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz określi również, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską w Wołowie.

 

Obowiązek składania deklaracji - kto składa:

a) domy jednorodzinne – właściciele tych nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, np. zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą,

b) budynki wielolokalowe, w których ustanowiono odrębną własność lokalu – zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej (zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy). W przypadku braku zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w zakresie nieruchomości wspólnej oraz wyodrębnionych lokali, właściciele składają wspólną deklarację. UWAGA! W związku ze zmianą ww. przepisów, właściciele lokali w budynkach wielolokalowych składają nową wspólną deklarację dla całej wspólnoty tj. zarówno dla nieruchomości wspólnej oraz wyodrębnionych lokali.

 

Deklaracje i instrukcje

Deklaracja D-1 - wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Deklaracja D-2 - wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja D-3 - wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla usług dodatkowych.

Deklaracja D-4 - wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domy letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Deklaracje dostępne są  w zakładace: Załatw sprawę

Terminy składania deklaracji

- do dnia 15 czerwca 2019 r. - dla pierwszej deklaracji,
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą do obliczenia wysokości opłaty,
- 14 dni od dnia wykonania dodatkowej usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

STREFA MIESZKAŃCA - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW, ZASADY SEGREGACJI, ZGŁASZANIE DZIKICH WYSYPISK:

Brak opisu obrazka

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest odbierany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o. o., ul. Poznańska 1, 56-100 Wołów. Punkt zbierania ZSEiE znajduje się przy ul. Rawickiej w Wołowie (teren składowiska).

PSZOK jest czynny
poniedziałek w godz. od 7:30 do 14:30

wtorek w godz. od 7:30 do 14:30

środa w godz. od 7:30 do 18:00

czwartek w godz. od 7:30 do 14:30

piątek w godz. od 7:30 do 14:30

oraz w każdą drugą i ostatnią sobotę miesiąca

w godzinach od 10:00 do 14:00