Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpisanie do stałego rejestru wyborców

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
pokój nr 4
tel. +48 71 319 13 22


Godziny przyjmowania petentów:

- poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
- wtorek 8:00—16:00


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

- wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Wołów bez zameldowania na pobyt stały,
- wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie gminy Wołów,
- wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Wołów pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Wołów.


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Gminy Wołów jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie gminy Wołów należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie np. tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu).


Opłaty:

Bez opłat


Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu 3 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.


Tryb odwoławczy:

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Wołów, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
- kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
- pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.