Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubiążu, ul. Niecała, dz. nr 276/22 AM-1

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 38, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014, poz. 1490 ze zmianami) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubiążu.

I przetarg został przeprowadzony 03.08.2021 r.

Lubiąż ul. Niecała

Działka niezabudowana nr 276/22 Am 1 o pow. 0,0527 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00032004/2.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MNR/2 - przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego ponadto część działki leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Nieruchomość porośnięta jest krzewami i drzewami owocowymi. Działka jest ogrodzona.

            Na działce znajduje się studzienka kanalizacyjna. Nabywca działki oświadczy w treści umowy sprzedaży, że ustanawia na rzecz Gminy Wołów nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, przewidzianą w art. 305 ¹ kodeksu cywilnego, polegającą na :

1) prawie wstępu, przechodu i przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonywania czynności związanych z naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudową, w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców, modernizacją i przyłączy sieci kanalizacji,

2) prawie wykonywania wykopów i przekopów przez nieruchomość, w wyżej wymienionych celach. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza – 20.700,00 zł.

 Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .

 Wadium – 2.100,00 zł.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 28.10.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34).

Wadium musi zostać wniesione do 22.10.2021 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium winien być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, (Rynek 34) pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71/ 319 13 24.

           

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wołów można uzyskać na stronie http://bip.wolow.pl/m,105,ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz.html załącznik „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych”.

 

PDFmapa Lubiąz 276 22.pdf (650,38KB)