Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, dz. nr 35/30, AM-30

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów – działka nr 35/30 AM 30 o pow.  0,2237ha  KW WR1L/00026111/0

W planie miejscowym przestrzennego zagospodarowania teren oznaczony  symbolem MW2-teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Do wydzierżawienia przeznacza się część działki o pow. 12 m2.

Przeznaczenie – działka  pod pawilonem handlowym,

Okres dzierżawy –  do 3 lat.

          Czynsz dzierżawny: 258,00zł + obowiązujący podatek VAT miesięcznie - płatny  z góry  

          do 10-go dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca opłacał będzie podatek z tytułu dzierżawy.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą.. 

 

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel.319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.