Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
pokój nr 4
tel. +48 71 319 13 22


Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
wtorek – 8:00 – 16:00
 

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 

Opłaty:

Opłata skarbowa:

- za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł.
- za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

W przypadku zaświadczenia o ilości osób zameldowanych opłatę mnoży się przez ilość osób ( np. jeśli zameldowane są 3 osoby, to opłata wynosi 51 zł).


Opłatę można wpłacić na rachunek bankowy Urzędu:

BS Żmigród 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art.2 ustawy o opłacie skarbowej.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 783).
 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

- wniosek o wydanie zaświadczenia,
- dowód osobisty lub paszport,
- w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu).